موارد مرتبط: مشاورهسیستم های مکانیزه ی فروشگاهی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است