موارد مرتبط: معرفی کانالهای سروش

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است