موارد مرتبط: ملزومات صنعتی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است