موارد مرتبط: ملکبان24

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است