موارد مرتبط: مهندسی معدن

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است