موارد مرتبط: موبایل رضوان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است