موارد مرتبط: موزه پست و مخابرات

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است