موارد مرتبط: موسسه آموزشی ایرانی استانبول

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است