موارد مرتبط: موسسه مالی و ارسال ارز گرامیان تورنتو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است