موارد مرتبط: نرم افزارهای کودکان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است