موارد مرتبط: نرم افزار انبار

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است