موارد مرتبط: نرم افزار کنترل موجودی سردخانه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است