موارد مرتبط: پخش فرآورده های گوشتی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است