موارد مرتبط: پذیرش پزشکی داشگاه های قبرس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است