موارد مرتبط: پرتال قطر

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است