موارد مرتبط: پرستار سالمند

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است