موارد مرتبط: پزشک متخصص داخلی در بندرعباس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است