موارد مرتبط: چلو گوشت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است