موارد مرتبط: ژرف کوشافرین

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است