برچسب: استکان کمرباریک، آرمودو (Armudu) در آذربایجان