موارد مرتبط: اجاره سیستم صوتی ، اجاره باند ، اجاره رقص نور

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است