موارد مرتبط: اجاره سیستم صوتی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است