موارد مرتبط: ارسال محصولات سوپرمارکتی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است