موارد مرتبط: اشعاری در وصف ائمه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است