موارد مرتبط: امور رتبه بندی پیمانکاری

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است