موارد مرتبط: انتقال پول امارات

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است