موارد مرتبط: بیمارستان در استانبول ترکیه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است