موارد مرتبط: بیمارستان چشم پزشکی بینا

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است