موارد مرتبط: بیمارستان کلیه و مجاری ادراری تهران

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است