موارد مرتبط: بیمارستان Al Emadi دوحه قطر

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است