موارد مرتبط: دکتر رادیولوژی و سونوگرافی اهواز

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است