موارد مرتبط: دکتر مجید صفرپناه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است