موارد مرتبط: رستوران شبستان کویت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است