موارد مرتبط: ریل راه آهن سنگین

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است