موارد مرتبط: مرکز تصویربرداری بابک

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است