موارد مرتبط: مرکز طبی ایرانی در مسقط

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است