موارد مرتبط: مرکز ملی فضایی ایران

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است