موارد مرتبط: موسسه آموزشی فرانسه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است