موارد مرتبط: نرم افزار انبارداری اشرفی اصفهانی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است