موارد مرتبط: نرم افزار کنترل موجودی انبار سردخانه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است