موارد مرتبط: نصب برج خنک کننده

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است