عنوان
  • بیمارستان دولتی اختر

  • رشته تخصصی وفوق تخصص ارتوپدی

توضیحات

بیمارستان دولتی اختر
بیمارستان در سال 1325 توسط خانم اختر الملوك سهرابی وقف هلال احمر گردیده است . ساختمان
مرکزي درسال 1332 تأسیس گردیده و تحویل ارتش آمریکا شده است که داراي بخشهاي زایمـان
،ارتوپدي ،دندانپزشکی ،چشم پزشکی ،پوست واعصاب و روان بوده است. ساختمانهاي شماره 1 و 2
فرمانفرمائیان نیز که در تاریخ 15/3/1358 در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفتـه بـود مجموعـاً بـا
ساختمان مرکزي به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشـکی واگـذار گردیـدوازاین تـاریخ بانـام
بیمارستان اختر با 13 تخت وپرسنل منتقل شده ازانجمن توانبخشی ، بهـداري اسـتان و بیمارسـتان
شفایحیاییان شروع بکارنمود و در مساحتی حدود 10390 مترمربع به خدمت رسانی مشغول گردیـد .
پس از ادغام بهداري و دانشگاهها در سال 1365 به عنوان مرکز پزشکی آموزشی درمانی جزء واحـد
هاي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی قرار گرفت . فعالیت اساسـی و
عمده بیمارستان در رشته تخصصی وفوق تخصصی ارتوپدي می باشد .
با توجه به بازسازي هاي انجام گرفته در بیمارستان که از سال 92 آغاز گردید کلیه بخشهاي 1و2و3
بازسازي کامل گریده و با تجهیزات کامل و اتاقهاي استاندارد در بالاترین مرتبه خدمات و سرویس
دهی انجام وظیفه

آدرس دقیق

تهران - خیابان شریعتی -خیابان پل رومی- خیابان شریفی منش - بن بست آذر -بیمارستان اختر

تلفن

021-22001072 و 021-22608246

دسته بندی کلی:
بر روی نفشه

Shemiran, Tehran Province, Iran

سایت و شبکه های اجتماعی
استان