عنوان
  • بيمارستان بهرامي

  • فوق تخصصي كودكان

توضیحات

بيمارستان فوق تخصصي كودكان بهرامي

مرکز تحقیقات سرطان"، به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و زیرمجموعه انستیتوکانسر ایران (قطب علمی منتخب کشور در زمینه سرطان) فعالیت می نماید. این مرکز در سال 1390 برای مدت دو سال به عنوان دبیرخانه "شبکه ملی تحقیقات سرطان ایران" برگزیده شده است.

آدرس دقیق

تهران - ميدان امام حسين -خيابان دماوند - خيابان شهيدكياني(ايستگاه قاسم آباد) - بيمارستان فوق تخصصي كودكان بهرامي

تلفن

02173013000

دسته بندی کلی:
بر روی نفشه

Tehran, Tehran Province, Iran

سایت و شبکه های اجتماعی
استان