موارد مرتبط: بیمارستان تهران

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است