15 دلیل برای شکست تجاری


مطالعه شکست های تجاری دیگران و دلایل شکست تجاری، میتواند یکی از بهترین شیوه ها و راه کار ها برای جلوگیری از شکست تجاری خودمان باشد . برایان تریسی پانزده دلیل عمده شکست کسب و کارها را اینگونه بیان میکند :

1 .نبود رهبری مناسب:

شما هیچ هدف، برنامه یا نکات قابـل تـوجهی بـرای ایـن مورد در اختیار ندارید. در نتیجـه هریـک از افـراد تجـارتتـان بـه فـشار روزانـه عکس العمل نشان داده و بیشتر از مدیریت بر عملکرد تمرکز میکنند.

الف) درست است که یک تجارت برنامۀ مکتوبی ندارد با این وجـود پـیش از آنکـه دست به شروع کاری بزنید در جزئیات دقـت کنیـد. بـدون یـک برنامـۀ مکتـوب و شفاف به نجاری میمانید که قصد دارد خانه ای را بدون طرح اولیه بسازد.

ب) یک تاجر در مـورد ارزش، دیـدگاه، ماموریـت و هـدف تجـارت خـود تـصمیم نمیگیرد. در نتیجه یک تجارت ازیک مشکل یا بحران بـه مـشکل و بحرانـی دیگـر سوق پیدا میکند. درست مانند آدم مستی که در مسیرِ خـود از یـک تیرچـراق بـه دیگری تلو تلو میخورد.

ج) یک تاجر برنامه و هدف مکتوب و مشخـصی نـدارد تـا او را در محـدوده هـای مختلف تجارت، خانواده، پول و سلامت رهنمون باشد. بدونِ اهداف و برنامه هـای از پیش تعیین شده، شما به فردی میمانید که در سرزمینی ناشناخته بدون وجود تابلوهای راهنما و یا حتی نقشۀ جادهها سفر میکنید.

15 دلیل برای شکست تجاری

2 .عدم شکیبایی:

یک کارفرما در مورد مدت زمان رسـیدن بـه اهـداف تجـاریش نامعقولانه عمل میکند.
الف) همه چیز حداقل سه برابر زمانی که محاسبه کرده اید، زمان میبرد.
ب) همه چیز حداقل دوبرابر مقداری که در نظر گرفته اید، هزینه دارد.
ج) هیچ چیز همان بار اول یا حتی چندبار اول درست عمل نخواهد کرد

3 .طمع:

یک کارفرما چنین تصور میکند که خواهد توانست در کمترین زمان و به راحتی پولِ زیادی به دست آورد.
الف) بسیاری از تجارتها به این دلیل با شکست مواجـه مـیشـوند کـه تـاجر بـه دنبال راهی میگردد که یک شبه ره صد ساله رود.

ب) «تنها نکتۀ بی دغدغه در مورد پول، از دست دادن آن است.»- جان دی راکفلر

ج) یک ضرب المثل ژاپنی میگوید: «پول درآوردن مانند کندن گـودال بـا یـک مـیخ است و از دست دادن آن چون ریختن آب در ماسه!»

4 .اقدامات بدون فکر:

یکی از دلایل هر یک از شکست ها.
الف) اغلب کارفرماهای بی تجربه، زمان و سرمایه را بدون توجه به عواقـب آن از دست میدهند.

ب) عجولانه عمل کردن، بدون صرف زمان برای در نظر گفتن حقایق و تعمـق در امور، میتواند در زمان و سرمایۀ شما تاثیر بسزایی داشته باشد.

ج) یک ضرب المثل ترکی میگوید: «مهم نیست چقدر در جاده  اشتباه پیشرفته ایـد، کافیست برگردید.»

15 دلیل برای شکست تجاری

5 .مدیریت ضعیف هزینه ها:

بـسیاری از کارفرماهـا، خـصوصاً در ابتـدای کـار، سرمایۀ زیادی برای امور غیر ضروری اختصاص میدهند.
الف) سعی کنید در هر شرایطی پول نقد همراه داشته باشید.

ب) اگر امکان کرایه کردن وجود دارد، چرا خریداری کنید، اگر امکان قرض گرفتن وجود دارد چرا کرایه کنید و اگر شرکت دیگری میتواند کاری برایتان انجام دهـد چرا در منزل خودتان کاری انجام دهید.

ج) در تمام شرایط صرفه جویی، صرفه جویی، صرفه جویی کنید.

6 .عدم کیفیت محصولات و خدمات:

آنچه ارائه میدهید چندان عالی نیست اما در مقایسه با آنچه شرکایتان در اختیار مشتریان قرار میدهند، کیفیت بهتری دارد.

الف) برای آنکه در بازار رقابتی راهی پیدا کنید، باید بهتر، سـریعتر و ارزانتـر از دیگران عمل کنید.

ب) شما به یک «موقعیـت فـروش منحـصر بفـرد» نیـاز داریـد، ارزشـی کـه تنهـا میتوانید در اختیار مشتریانِ خود قرار دهید.

7 .سرمایۀ کاری ناکافی:

یک تاجر زیاد از حد خوشبین و بی طاقت بود.

الف) قبول کنید که شروع کار یک مقوله است و پـول درآوردن از فـروش، مقولـۀ دیگری.

ب) شما پیش از شروع تجارتتان حدود شش ماه باید از جیب بخورید.

1دلیل برای شکست تجاری 1

8 .بودجه ناکافی یا نادرست:

بسیاری از صاحبان تجارت بـسیار خـوش خیالنـد.
آنها نسبت به موقعیت مالی خود ناآگاهند.
الف)شما باید به اندازه کفایت بودجه در اختیار داشته باشید که این شامل جزء به جزء هزینه ها بعلاوه 20 % از هزینه های پِرتی اسـت کـه وجـود آنهـا بـرای ادامـه تجارت تان لازم است.

ب) عجله نکنید، زمان کافی برای بدست آوردن تمـامی مخـارج و هزینـه هـا را در نظر بگیرید.

9 .فقدان اسناد مالی:

صاحبان تجارت یا نسبت بـه نگاهـداری ایـن اسـناد آگـاهی لازم نداشته یا آنقدر سرشان شلوغ است که وقتی برای اینکار ندارند.
الف) شما باید مقدار دقیق پـولی کـه در اختیـار داریـد، بـدهکار یـا بـستانکارید و همینطور آخرین فرصت پرداخت رسید یا پرداختها را بدانید.

ب) یک سیستم حسابداری یا دفترداری راه بیاندازید تا همیشه بدانید پـولهایتـان از کجا بدست میآیند و به کجا میروند.

10 .نبود سرعت لازم در بخشِ فروش:

دلیل اول یک شکست تجاری فـروش کـم است.

الف) اُفت در فروش، نقدینگی را کاهش میدهد و اینکار میتواند به خاتمـه یـافتن تجارتتان منجر شود.
ب) کاری کنید تـا تمـام افـراد موجـود در شـرکتتـان فقـط و فقـط بـه فـروش و مشتریان فکر کنند. برای یک یا دو نفر از افراد خوب گروه فروشتان، فروش را در رده اول اهمیت قرار دهید.

11 .شکست در شناخت تمایلات بازار:

امروزه چرخۀ تداومِ محصولات و خدمات کمتر و کمتر میشود.
الف) دو یا سه سال به عقب برگردید. تمایلِ بازار به کدام سمت سوق دارد؟

ب) امروز چه محصولاتی ارائه میدهید که اگر قرار بر آن بود از اول شروع کنید، آنها را نادیده میگرفتید؟

ج) کدام یک از نیازها، تمایلات و خواسته های مشتریان در حال تغییر هستند؟

12 .فقدانِ مهارت یا تجربۀ تجاری/ مدیریتی:

در کـل 90 %شـرکتهـا بـا افـرادی شروع به کار میکنند که هیچ تجربۀ تجـاری ندارنـد و بنـابراین طـی دو سـال بـا شکست مواجه میشوند.
الف) تمام جزئیات تجارت را بخوانید و آموزش ببنید؛ این شاملِ مـشتریان، رقبـا، فروش، هزینه ها، مسائلِ مالی و حسابداری نیز میشود.
ب) به سمینارهای مختلف بروید، به آنها گوش کنید و مطالب آنها را مطالعه کنیـد. سعی کنید تا در رشتۀ خودتان مدام مطلب بیاموزید.

15 دلیل برای شکست تجاری

13 .دودلی:

موفقیت سریع در تجـارت و بـازار پـر از رقابـت نیازمنـد  تـصمیمات سریع هم هست.

الف) بعضی از مردم به دلیل ترس از شکست، در مقابله با سختیها فلج میشوند.

ب) به دلیل ترس از وازدگی، بسیاری از مردم از مواجهه با دیگران دوری میکنند و اغلب شرکتها به دلیل آنکه در مقامهای کلیدی عوامـل اجرایـی خـوبی ندارنـد، شکست میخورند.

14 .ارتباطات بد انسانی:

ناتوانیِ برخورد مناسب با افراد داخل و خارج از محیط تجاریتان نیز موجب شکست میشود.

الف) افراد منفی بـاف، عـصبی و خـشن اغلـب بـا کارمنـدان، فروشـندگان و حتـی مشتریان بهانه جو، ناراضی و نامهربان برخورد میکنند.
ب) یک ضرببالمثل چینی میگوید: «آدم که لبخند نمیزند نباید هرگـز مغـازه بـاز کند.»

2دلیل برای شکست تجاری

15 .انتشار تلاش:

به دلیل برنامه ریزی ضعیف، یک کارفرمای تجاری بطور مـدام در حال واکنش نشان دادن است و در نتیجه غرقِ کارهای زیادی کـه بایـد انجـام بدهد، میشود.

الف) یـک کارفرمـا و هـر فـرد دیگـری بایـد در هـر یـک از محـدوده هـای کـاری
اولویتهای مشخصی داشته باشد.
ب) این سوال را مدام بپرسید: «درحال حاضر بهترین استفادهایی کـه مـیتـوانم از زمانم ببرم، چیست؟»
ج) بپرسید: « من و تنها من چه کاری میتوانم انجام دهم و آنرا بخوبی انجام دهم تا یک تفاوت واقعی بوجود بیاید؟»

Logo roomaco

روماکو بازاریاب آنلاین شماست
در هر کجای دنیا، هر کسب و کاری دارید، روماکو آنرا به مخاطبین شما معرفی میکند.
با کمترین هزینه و در کمترین زمان در صفحه اول گوگل باشید!
از اینجا شروع کنید

نظرات

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک نظر اضافه کنید
    ضبط پیام صوتی

    زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است